Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezetés

Eltérő írásos megállapodás hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.konnyeden.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető tartalmak és szolgáltatások igénybevételének és használatának feltételeit.

II. Felhasználó/ Megrendelő

Felhasználónak minősül az a személy, aki belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa.
Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
Amennyiben Felhasználó a Szolgáltató bármely szolgáltatására jelentkezik, azaz Megrendelővé válik, a jelentkezés elküldésével szintén tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.
Megrendelőnek minősül a Honlapon elérhető szolgáltatásokat/tanfolyamokat igénybe vevő személy.
A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Szolgáltató nyilatkozik, hogy eltérő írásbeli megállapodás hiányában nem veti alá magát más, a felek közötti jogviszonyt szabályozó szerződésnek, vagy egyéb szabályzatnak és magatartási kódexnek.

Személyes adatok kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik, mely a következő linken érhető el: https://konnyeden.com/adatvedelem/

III. Szolgáltató

Név: Kulcsár Zsuzsanna, Egyéni vállalkozó
Székhely: 1125 Budapest, Béla király út 13/A 1.ép. 2.em. 9.
Adószám:
42464051-1-43
Egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételi száma:
5706732

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2024/000602
E-mail: kulcsar.zsuzsa6@gmail.com

(a továbbiakban: Szolgáltató/ Adatkezelő)  

A honlapon a Szolgáltató stresszoldó, közérzetjavító szolgáltatások, tanfolyamok és egyéb képzések, workshopok értékesítését végzi.

Felhasználó és Megrendelő (Továbbiakban Felhasználó/ Megrendelő/Vásárló/Résztvevő) a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

IV. Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezései. Jelen általános szerződési feltételek rendelkezései kötelezően alkalmazandóak Szolgáltató által szervezett és meghirdetett a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban felnőttképzési törvény) hatálya alá eső felnőttképzési tevékenységre. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Ezen Általános Szerződési Feltételek hatálya 2024. június 1-től visszavonásig, vagy módosításig érvényes.


V. Szerzői Jogok és Titoktartás

A weboldal tartalmát és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat, és a szolgáltatás során megvásárolható vagy kapott írásos, vagy digitális információkat és anyagokat szerzői jogok védik, azok felhasználása kizárólag személyes használatra engedélyezett.
A megvásárolt szolgáltatások és termékek a vételár megfizetése ellenében a Megrendelő rendelkezésére állnak, amelyeket a Megrendelő kizárólag saját céljára használhatja fel. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (kivéve az ingyenesen letölthető anyagokat), elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tanfolyamokon ill. azokkal kapcsolatban a Megrendelő vagy a további megrendelők (hallgatók) által készített, vagy a részükre átadott – bármilyen formában rögzített, akár nyomtatott vagy elektronikus hordozóeszközön tárolt – dokumentációt, hang-, kép- és video anyagot, vagy más adatot, információt (továbbiakban INFORMÁCIÓKAT) kizárólag saját használatra őrzi meg. Megrendelő ezen INFORMÁCIÓKAT nem jogosult harmadik személy tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, bármilyen internetes felületen nyilvánosságra hozni, vagy egyéb módon megjelentetni.

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjainak visszafejtésére irányul.


VI. Regisztráció/vásárlási feltételek

Megrendelő a jelentkezési űrlapon keresztül, vagy e-mailben való jelentkezéssel kezdheti meg a képzésre, tanfolyamra vagy egyéb programra történő jelentkezést. Megrendelő a jelentkezési űrlap kitöltésével, annak elküldésével, illetve e-mailben a Szolgáltató által megjelölt e-mail címre való elküldéssel jelzi a képzésen való részvételi szándékát. E-mailen történő jelentkezés esetén az alábbi adatokat kell elküldeni: teljes név, számlázási név és cím, telefonszám, e-mail cím, kiválasztott képzés neve, időpontja. Szolgáltató kizárólag magányszemélyektől fogad el jelentkezést.
Megrendelő a jelentkezéssel kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Honlapon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
Megrendelő a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
Amennyiben az oldalakon vagy a jelentkezési lapokon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Megrendelőt az új adatokról. A Megrendelő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
A jelentkezéseket beérkezésük sorrendjében vesszük figyelembe. Amennyiben a létszám betelt, akkor már csak a következő képzésre tudunk helyet biztosítani.

VII. Fizetés


Megrendelő választhat az adott képzéshez felajánlott fizetési módozatok közül, ami különböző esetekben különböző lehet: banki átutalás, vagy készpénzes fizetés.
Képzésre való online jelentkezés esetén visszaigazoló e-mailt és/vagy előlegszámlát kap a Megrendelő, amelyben megtalálja a megrendelt szolgáltatás részleteit, a bankszámla számot és a fizetendő összeget vagy részösszeget. A részösszeg a visszaigazoló e-mail-ben részletezett fizetési ütemezés szerint kerül minden esetben kiszámlázásra.
A jelentkezés akkor válik érvényessé, ha megtörténik a regisztrációs díj befizetése.
Szolgáltató a megrendelt szolgáltatások és programok befizetett összege után állítja ki a papír alapú nyugtát vagy elektronikus számlát. A nyugtát/számlát Szolgáltató vagy személyesen adja át a helyszínen, vagy e-mailben küldi ki a számlakibocsátó szoftver előreláthatólag 8 napon belül.
Amennyiben Megrendelő a részvételi díjat vagy a meghatározott részösszeget teljes egészében meghatározott időben nem egyenlíti ki, Szolgáltató fenntartja a jogot a képzési lehetőség másnak történő értékesítésére, és a lemondási kötbér érvényesítésére. Az offline tanfolyamok, tréningek, rendezvények, személyesen igénybe vehető szolgáltatások esetén a regisztráció és a teljes részvételi díj befizetése után a Megrendelő jogosulttá válik a rendezvényen való részvételre.

VIII. Részvételi díj


A képzések díja magyar forintban (HUF) értendőek.
Tartalmazzák a regisztrációs díjat és néhány esetben a kiegészítő anyagok díját is. Ha ennek a díját nem tartalmazza egy képzés, azt a képzés leírásánál feltüntetjük. Nem tartalmazzák: jegyzet, utazási és szállás költségeket és egyéb előre nem látható költségeket.
A képzésre történő jelentkezést követően regisztrált státuszú a Megrendelő. A regisztráció során kiállításra kerül a regisztrációs díjbekérő és ezt elektronikus formában kapja meg. Ez egyben a képzésre történő jelentkezés visszaigazolása is. A Megrendelő a regisztrációs díj megfizetésével tudja a helyét a kiválasztott képzésen biztosítani. Amíg az nem érkezik meg, addig a helye nincs biztosítva.
Amennyiben a megadott határidőn belül nem érkezik meg a regisztrációs díj, úgy Megrendelő kap egy elektronikus felszólítást, majd, ha ezután sem érkezik meg a regisztrációs díj, akkor azt visszalépésnek minősül és a jelentkezése törölve lesz.
A regisztrációs díj beleszámít a képzési díjba.
A részvételi díjat a képzés megkezdése előtt kell teljesíteni.
Fizetési módok: készpénz, banki átutalás, banki vagy kártyás befizetés.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre a Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Megrendelőt az akcióról, annak feltételeiről és pontos időtartamáról. Ezek leírását az adott képzésnél találja meg.


IX. Árak módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Honlapon történő közzététellel egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések az előre megadott időpontban lépnek hatályba. Szolgáltató a módosított Általános Szerződéses Feltétele lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval/Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően leadott jelentkezésekre kell alkalmazni.

X. Technikai akadályok

A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a jelentkezést.

XI. Lemondási feltételek

– a Képzés kezdetét megelőző legalább 30 nappal közölt elállás esetén – a helyfoglalási díj. 

– a Képzés kezdetét megelőző 30-15 napon belül között közölt elállás esetén – a képzés díjának 50%-a;

– a Képzés kezdetét megelőző 14-0 napon belül közölt elállás esetén (ideértve azt is, ha Vásárló minden írásbeli visszajelzés nélkül marad távol a tanfolyamtól) a képzés díjának 100%-a.

– Betegség, egyéb, előre nem tervezhető váratlan és saját hatáskörben elkerülhetetlen helyzet esetén, egyedi mérlegelés alapján pótlási lehetőség van, amennyiben a részvételre való képesség hiánya igazolt. Szolgáltató a jelen pont szerint lemondási díj fizetési kötelezettség alól a résztvevőt részben vagy egészben mentesítheti, és pótlási lehetőséget ajánlhat fel. Ennek feltétele a szóban forgó tanfolyam/ képzéssorozat teljes díjának eredeti dátum szerinti teljesítése. Az esetleges árváltozási különbözetet Megrendelőnek meg kell térítenie

– Szolgáltató betegsége vagy vis major helyzete esetén a tanfolyam új időpontban kerül megrendezésre. Ilyen esetben tanfolyami díj nem jár vissza, hanem a pótlásra a következő időpontban van lehetőség.

– A regisztráció a helyfoglalási díj, a részvétel a fennmaradó tanfolyami díj befizetésével valósul meg.

– Megkezdett képzés esetén a részvételi díj nem jár vissza. A Megrendelő egyéni megállapodás alapján egy későbbi képzésen pótolhatja azt a részt, amin nem tudott részt venni.

XII. Visszalépési jog


Amennyiben a képzésre való jelentkezés távolról, azaz telefonon, e-mailben, online történt, akkor a fogyasztóvédelmi törvény, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Megrendelőnek visszalépési joga van a jelentkezést követő 14 napon belül.
Ez nem érvényes arra az esetre, ha a képzés a szerződéskötéstől/online jelentkezéstől számított 14 napon belül kezdődik.
A visszalépési határidő betartásához az írásos visszalépési nyilatkozatot határidőn belül el kell küldeni. Ez esetben a Szolgáltató törli a regisztrációs díjbekérőt. Amennyiben a képzés díja befizetésre került, akkor azt visszatéríti, a regisztrációs díj azonban ekkor is felszámolásra kerül, és Szolgáltató azt nem fizeti vissza a jelentkezőnek. A regisztrációs díj tartalmazza a jelentkezéssel és regisztrációval kapcsolatos költségeket.
A képzések minimum 6, maximum 12 fő jelentkezésével indulnak. A létszám feltöltése a jelentkezés és a regisztrációs díj befizetési sorrendjében történik. Ismétlők a résztvevők számának függvényében tudnak részt venni a tanfolyamon.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a képzések lemondására, illetve más időpontra történő áthelyezésére. Amennyiben a meghirdetett képzés törlésre kerül, vagy résztvevőnek nem megfelelő időpontra helyeződik át, a résztvevő kérésére a befizetett regisztrációs és tanfolyami díjat visszafizetjük.

XIII. Felnőttképzési adatszolgáltatás


A Szolgáltató a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi a képzési tevékenységét. Így megfelel 2013. évi LXXVII. törvényben (a felnőttképzésről – Fktv.) foglaltaknak. Az FKTV. alapján a Szolgáltatónak bejelentési kötelezettsége van a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer részére (https://far.nive.hu). Az FKTV által kötelezően bejelentendő adatok: név, születési név, anyja neve, születési hely, születési idő, legmagasabb iskolai végzettség, e-mail cím.
Ez az adatszolgáltatás feltétele a tanfolyami részvételnek.
Kineziológiai képzésnél pl. az állami vizsgára történő jelentkezés törvényi feltétele, hogy a FAR rendszerben a Vásárló rögzítve legyen és onnan is kapjon tanúsítványt.


XIV. 
Felelősségvállalás


• A képzések során nyert ismeretek alkalmazásából nem támaszthatók felelősségvállalási igények a Szolgáltatóval szemben.
• A képzéseken bemutatott technikák, gyakorlatok nem diagnosztikai értékűek, nem adnak orvosi, pszichoterápiás javaslatot és nem helyettesítik a szakorvosi/pszichológiai ellátást. Az információkkal nem szándékozunk orvosi, fiziológiai vagy egyéb hasonló szolgáltatást ajánlani. Ha valaki szakorvosi ellátásra szorul, arra bátorítjuk, hogy keresse fel kezelőorvosát. A tanfolyamokon tanult ismereteket, protokollt, teszteket, korrekciókat, gyakorlatokat mindenki saját felelősségére alkalmazhatja.
• A képzésekről hang- és képfelvétel készítése nem megengedett.
• A résztvevők rendelkezésére bocsájtott anyagok, munkafüzetek, gyakorlatok sokszorosítása, másolása, után közlése csak a jogtulajdonos/kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásával engedélyezett.

XV. Jelentkezési lapokra, kedvezményekre, akciókra vonatkozó szabályok

A tanfolyamokra, képzésekre, kedvezményekre, akciókra szolgáló jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy:
– elolvasta és elfogadja az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Tájékoztatót és Szabályzatot (továbbiakban ATSZ), az adatkezeléshez hozzájárul.
– Szolgáltató értesítést és/vagy hírlevelet küld az induló képzésekről, és/vagy akciós ajánlatokról.
– Megrendelő/Felhasználó bármikor kérheti a további értesítések mellőzését, adatainak törlését.

XVI. Tanfolyamokra vonatkozó információk:

Oktatók adatai:

Név: Kulcsár Zsuzsanna, Egyéni vállalkozó
Székhely: 1125 Budapest, Béla király út 13/A 1.ép. 2.em. 9.
Adószám:
42464051-1-43
Egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételi száma:
5706732

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2024/000602 (FAR)
E-mail: kulcsar.zsuzsa6@gmail.com

1.) A tanfolyamok megnevezése:

A.) Touch for Health – Az IKC egységes nemzetközi tanmenete alapján
B.) Wellness Kinesiology – Stress Release
C.) Usui Reiki I-II-III
D.) Metamorf gerincreflexen alapuló érintés terápia

E.) Tarot I-II

2.) A tanfolyam tartama: a tanfolyam típusának megfelelő óraszám, melyet a Honlapon fel van tüntetve az adott tanfolyami időpontok leírásánál.
3.) A tanfolyam helyszíne: az adott tanfolyami időpontok leírásánál megadott helyszín.
4.) Tanfolyami oktató: Kulcsár Zsuzsanna, az IKC regisztrált oktatója, Reiki Mester

5.) Szolgáltató kötelezi magát a megadott óraszámú tanfolyam megtartására, a tanfolyami jegyzet átadására, illetve a tanfolyamot elvégzett résztvevők számára az adott tanfolyamnak megfelelő hivatalos oklevél kiállítására, amennyiben azt nem a nemzetközi szervezet küldi ki.
6.) A Résztvevő/Megrendelő a Szolgáltató részére a fenti szolgáltatásért az adott tanfolyamra meghirdetett összegnek megfelelő tanfolyami díjat fizet. A jegyzetek árát a tanfolyami díj nem tartalmazza. A jegyzetek ára a tanfolyami díjon felül a tanfolyam megkezdésekor fizetendő.
7.) A Résztvevő/Megrendelő akkor teljesítette a tényállás ráeső részét, ha a teljes tanfolyami díjat + a jegyzetek árát kifizette és a tanfolyamon részt vett.
9.) A Szolgáltató akkor teljesíti a tényállás ráeső részét, ha megtartotta a fent megnevezett tanfolyamot és az annak elvégzéséről szóló oklevelet, illetve a jegyzetet átadta a részvevőnek, kivéve azokat a tanfolyamokat, amelyek esetében hivatalos oklevelet a nemzetközi szervezet küldi ki.
10.) Mivel a résztvevő jelentkezésével szándékát fejezi ki a teljes tanfolyam elvégzésére, így az általa megfizetett tanfolyami díj bánatpénznek minősül, mely a Szolgáltató esetleges kártalanítását szolgálja.
11.) A Szolgáltató és részvevő megegyeznek abban, hogy „vis maior” helyzet (pl. koronavírus járvány miatti kijárási korlátozás/tilalom) esetén a tanfolyami időpontok és az oklevelek átadásának időpontjai tolódhatnak, azok csúszása nem minősül a megállapodás megszegésének a Szolgáltató és a Résztvevő/Megrendelő részéről.
12.) A tényállásban nem szabályozott kérdésekben a felek a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak

Felelősségvállalás a tanfolyamokon:
A képzéseink során nyert ismeretek alkalmazásából nem támaszthatók felelősségvállalási igények az Oktatóval/Szolgáltatóval szemben.
A képzéseken bemutatott technikák, gyakorlatok nem diagnosztikai értékűek, nem adnak orvosi, pszichoterápiás javaslatot és nem helyettesítik a szakorvosi, pszichológiai ellátást. Az információkkal nem szándékozunk orvosi, fiziológiai vagy egyéb hasonló szolgáltatást ajánlani. Ha valaki szakorvosi ellátásra szorul, arra bátorítjuk, hogy keresse fel kezelőorvosát.
A tanfolyamon tanult módszereket, korrekciókat, gyakorlatokat mindenki saját felelősségére alkalmazhatja.
A képzésekről hang- és képfelvétel készítése nem megengedett.
Az általunk a résztvevők rendelkezésére bocsátott anyagok, jegyzetek, munkafüzetek, gyakorlatok sokszorosítása, másolása, utánközlése csak a jogtulajdonos/kiadó hozzájárulásával engedélyezett.

Adatkezelésre vonatkozó információk:

Hozzájárulok, hogy megadott adataim továbbításra kerüljenek:

1, az International Kinesiology College részére, akik feldolgozzák és tárolják, abból a célból, hogy az általam elvégzett tanfolyamokat nyilván tartsák, arról oklevelet bocsássanak ki, illetve alkalmanként hírlevelet küldjenek, melyben az International Kinesiology College tájékoztatást ad az adott országban elérhető továbbképzésekről.

2, a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer részére abból a célból, hogy az általam elvégzett tanfolyamokat nyilván tartsák.

(A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2/A. § és 3. §-ában foglaltaknak megfelelően a felnőttképzési államigazgatási szerv részére az Fktv. hatálya alá tartozó tanfolyamokról a képzők adatszolgáltatásra kötelezettek.)

Adatvédelmi tájékoztató és szabályzatot elfogadom, mely dokumentum honlapunkon az alábbi linken megtalálható https://konnyeden.com/adatvedelem/

5. Hozzájáruló nyilatkozat fénykép, hang- és videofelvétel készítéséhez és felhasználásához:

Az adatkezelés célja:

A nyilatkozóról készült fénykép-, video-, hangfelvétel célja a képzéseink hallgatóinak szánt segítő anyagok illusztrálása, ill. média megjelenés (tanfolyami életképek). A tanfolyam és gyakorló napok ideje alatt a résztvevőkről felvételek készülnek (fényképek és videófelvételek hangrögzítéssel egybekötve), melyek azt a célt szolgálják, hogy az aktuális és jövőbeli képzésben résztvevők számára megfelelő tartalmak (tanfolyami életképek, összefoglaló filmek / videók ) jöjjenek létre, melyek a későbbiek során bármikor meg- és visszanézhetők, hogy a tanultak elsajátítását könnyebbé tegyék, a leendő hallgatók számára a képzésen való részvételéről való döntést megkönnyítsék.. Ennek előfeltétele az adatkezeléshez való hozzájárulás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelni kívánt személyes adatok köre: képmás (fénykép, mozgókép, videó) és hang

A személyes adatok tárolásának időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig. Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásának érvényesítéséhez megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a nyilvánosságra hozott felvételeket visszavonja, törölje, azonban az internetes technológia természetéből fakadóan a korlátozás csak a hozzájárulást visszavonó nyilatkozat megtételét követő időszakra köti az Adatkezelőt.

Az adatkezelés módja: A felvételeket az Adatkezelő nyilvánosságra hozhatja az általa kezelt honlapon, facebook, instagram, youtube csatornán, vagy egyéb adattárolásra alkalmas felületen.

Amennyiben a résztvevő nem kíván felvételeken szerepelni, a kihelyezett kamerák látószögéről a rendezvény szervezőitől tájékoztatást kérhet és így gondoskodhat a felvételektől való távolmaradásáról.

Adatvédelmi tájékoztató és szabályzatot elfogadom, mely dokumentum honlapunkon az alábbi linken megtalálható https://konnyeden.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

Járványhelyzetre vonatkozó információk:

A Kormány 234/2020. (V. 26.) Korm. rendelete értelmében lehet kontaktórás képzéseket tartani a járványügyi szabályok betartásával.
1. § (1)  a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás képzés a járványügyi szabályok betartásával szervezhető.

A KÉPZÉSEN KIZÁRÓLAG EGÉSZSÉGES, TÜNETEKET NEM MUTATÓ SZEMÉLY VEHET RÉSZT.

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Tájékoztatás a járványügyi készültségi időszak alatt betartandó ÁLTALÁNOS JÁRVÁNYÜGYI MEGELŐZŐ szabályokról:

https://www.nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugyi-es-infekciokontroll-foosztaly/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus oldalon található információk irányadóak.

A járvány terjedésének megelőzése, saját magunk és embertársaink védelme érdekében rendkívül fontos az alapvető higiénés szabályok betartása:
· az egyes tevékenységeket megelőző és azt követő szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés, mivel az alapos kézmosás vagy kézfertőtlenítés eltávolítja a kezünkről az esetlegesen rajta levő vírusokat.
· a köhögési etikett betartása, azaz köhögéskor, tüsszentéskor takarjuk el az arcunkat könyökhajlattal vagy papír zsebkendővel. A papír zsebkendőt használat után rögtön dobjuk szemetes kukába, így elkerülhetjük a vírusok szétszóródását.
· az arc felesleges érintésének kerülése, mivel szennyezett kezünkkel a vírusokat az arcunkon keresztül könnyen bejuthatjuk a szervezetünkbe.
 · tekintettel arra, hogy tünetmentes személy is hordozhatja a vírust, továbbra is javasolt a 1,5 méteres védőtávolság megtartása.

Budapest, 2024. június 1.