ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

www. konnyeden.com

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) szerint a weboldalon lévő szolgáltatások vonatkozásában Kulcsár Zsuzsanna E.V. (a továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelést végez. 

A www.konnyeden.com  weboldalának megtekintésével, a portálon történő esetleges regisztrációval, az azon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételével, (kapcsolatfelvétel, szolgáltatás igénybevételére történő jelentkezés stb.) illetve a portál látogatásával Ön elfogadja a személyes adatai kezelésének feltételeit, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat  –  az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje, az Ön részére szolgáltatásáról és tevékenységéről további tájékoztatást küldjön  és saját részére marketing célú adatkezelést végezzen, a szolgáltatás technikai biztosítását megteremtse. 

Adatkezelő tevékenysége során fokozottan ügyel az Ön személyes adatainak védelmére, a kötelező rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Adatkezelő neve: Kulcsár Zsuzsanna E. V. 

Székhelye: 
1125 Budapest, Béla király út 13/A A. ép. 2em. 9. 

Levelezési címe:
1125 Budapest, Béla király út 13/A A. ép. 2em. 9.

Adószám:
42464051-1-43

Nyilvántartási szám:
5706732

E-mail címe: 
kulcsar.zsuzsa6@gmail.com 

Honlap:        
www. konnyeden.com

Telefonszám:
+ 36 30 222 17 99

Adatkezelő a weboldalain található szolgáltatásaival összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében adatfeldolgozót vesz igénybe: 

 

Adatfeldolgozó neve:
3 in 1 Hosting Bt. 
2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.

Cégjegyzékszáma:
Cg. 13-06-055290
tárhely szolgáltatás

 

Adatfeldolgozó neve:
Googl Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA  940043
web analitikai szolgáltatás

Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő személyes adatait harmadik országban adatfeldolgozást folytató adatfeldolgozó részére továbbítsa. A személyes adatok megfelelő szintű védelme biztosított, mivel az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja megfelelőségi határozata alapján Az Ön személyes adatainak védelmi szintje az EU-ban biztosított védelmi szinttel megegyező, a harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít.

 1. Adatkezelés alapelvei; adatbiztonság
  1. Az Adatkezelő a tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint – kezeli. Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel.
  2. Tájékoztatjuk, hogy az adatok kezelése és felvétele – az adatkezelés minden szakaszában – megfelel a tisztességesség és törvényességkövetelményének.
  3. Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Adatkezelő a személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
  4. Adatkezelő az adatkezelés minden szakaszában biztosítja az Ön részére, hogy bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő, mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezeli, illetve bármikor megtilthassa – a kötelező adatkezelés kivételével – az adatkezelést.
  5. Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi és hajtja végre, hogy biztosítsa az Ön magánszférájának védelmét.
 2. Adatkezelés jogalapja – célja – ideje – – kezelt adatok köre
  1. Az adakezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5 § (1) bekezdése a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása és a 6.§ (5) – (6) szerinti adatkezelői jogos érdek, illetve a GDPR 6. cikk (1) bek-e.
  2. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
  3. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
  4. Az Adatkezelő a következő adatokat kezeli:

   A honlap látogatása esetén:
   IP cím, e-mail cím;

   Szolgáltatás igénybevételére történő online bejelentkezés esetén:
   név, telefon, email-cím.

   Hírlevél küldése esetén:
   név, email cím.

  5. Adatkezelés céljai: A kineziológia, életútelemzés és tanácsadás, szolgáltatások és stressz kezelési eljárások bemutatása, ismertetése a www.konnyeden.com honlapon, a szolgáltatás igénybevételére történő online jelentkezéssel, a honlapon történő tájékozódással, estelegesen hírlevél küldéssel, kapcsolatfelvétel.

   Az adatkezelések elsődleges célja, hogy az Adatkezelő az Ön részére a szolgáltatást hatékony, biztonságos és személyre szabott formában nyújtsa.

   Az Adatkezelő weboldalának a megtekintésével, az oldalon történő esetleges regisztrációval illetve a szolgáltatások igénybevételével (kapcsolatfelvétel, bejelentkezés szolgáltatásra stb.) Ön hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatai az alábbi célokra felhasználásra kerüljenek:

   – Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítás,
   – kapcsolattartás,
   – szolgáltatások technikai működtetése,
   – tájékoztatás nyújtása a szolgáltatásokról, az értékesített termékekről, marketing akciókról, a szolgáltatásokkal kapcsolatos elektronikus hirdetések küldése,
   – piackutatás, piaci elemzések készítése,
   – statisztikák összeállítása.

   Amennyiben a fenti célú adatkezelésekkel kapcsolatos tiltakozását nem jelzi, úgy tekintjük, hogy adatai alábbi módon történő kezeléséhez hozzájárul.

  6. Az adatkezelés időtartama:
   A szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama általában az Önnel fennálló jogviszony idejéig terjed, mely időszak végeztével az Önre vonatkozó és az Ön által megadott adatok törlésre, illetve statisztikai célú felhasználás céljából anonimizálásra kerülnek:

   az esetleges regisztráció keretében megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig tart. Ez a regisztráció egyidejű törlését jelenti.
   opcionálisan rögzíthető adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától annak törléséig (az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig) tart. Az opcionálisan rögzíthető adatok törlése nem eredményezi a regisztráció automatikus törlését.
   az Info tv. 6 § (5) bek. alapján a törvény által az Adatkezelő részére kötelezően előírt megőrzési, vagy más jogi kötelezettségek teljesítése, valamint – ha az a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése érdekében az Adatkezelő további külön hozzájárulás nélkül, vagy az Ön hozzájárulása visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat.
 3. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás – cookie – adathordozhatóság:
  1. Az Adatkezelő az Ön személyes adatait a tisztességes eljárás, az átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adat takarékosság, a korlátozott tárolhatóság, az integritás és a bizalmas jelleg elsődlegességével kezeli.
  2. Az Ön személyes adatait kizárólag az adatkezelő és az arra feljogosított munkavállalói ismerhetik meg, akik a személyes adatok kezelése során minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően járnak el.
  3. Az adatkezelő/adatfeldolgozó az Ön által a szolgáltatás használata során, önkéntesen megadott adatokat egy egységes adatbázisban kezeli, és az adattakarékosság elvét betartva működteti.
  4. A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek.  A felhasználók IP címeit az adatkezelő/adatfeldolgozó semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.
  5. A weboldal web analitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A web analitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Ezen szolgáltatásokat az adatkezelőnél a Google Inc végzi a Google Analytics szolgáltatás keretében. A szolgáltatásról további információk a www.google.com honlapon érhetőek el.
  6. A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az adatkezelő/adatfeldolgozó kisméretű, Önnel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a számítógépére adatfeljegyzés, az Ön további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságénak növelése, az Ön számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Ön böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások/Adatvédelem menüpontban beállíthatja, hogy a cookie-k küldését megtiltsa. A cookiek el nem fogadásakor, ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működ (het) nek tökéletesen.
  7. Ön jogosult arra, hogy, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és – amennyiben ez technikailag lehetséges – kérje azoknak adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik (Adathordozhatóság).
  8. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan módosítsa annak érdekében, hogy az mindig megfeleljen a hatályos jogszabályi követelményeknek
 4. Adatbiztonság – adatvédelmi incidens
  1. Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az Ön adatainak biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatot védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg a sérülés vagy megsemmisülés ellen.
  2. A szolgáltatás használatával Ön és az üzemeltető hírközlési eszköz útján létesít kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez az üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően törekszik arra, hogy szolgáltatása technikailag is biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítja (pl. tűzfalak, titkosítási protokollok használata stb.) .
  3. Az Adatkezelő fontos feladata az adatvédelmi incidensek megfelelő súlyú kezelése. Az Adatkezelő a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz történő jogosulatlan hozzáférés esetén haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül jelenti az adatvédelmi hatóságnak, kivéve, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal.
 5. Egyéb adatkezelések
  Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt.
  1. Módosítás
   Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Ön előzetes értesítése mellett az Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, mely értesítésre a weboldal felületén kerül sor. A módosítás hatályba lépését követően Ön a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.
 6. Rendeltetésszerű használat
  Ön nem jogosult a honlapot a fenti említett funkciókon kívül másra használni. A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat:

  a honlap bármely részének módosítása vagy visszafejtése;
  bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldalkereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a honlap vagy annak bármely része módosítható;
  a honlap bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
  felhasználói jelszó automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése, módosítása,
  hozzáférés a nem az Ön számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre Ön nem jogosult;
  tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.

 7. Felelősséget kizáró nyilatkozat
  1. A weboldalon megjelenő valamennyi információ, adat, meghatározás vagy leírás kizárólag az Ön tájékoztatásául szolgál. Az Adatkezelő weboldalán megjelenő információk és adatok felhasználása kizárólag az Ön saját kockázatára és felelősségére történhet. Az Adatkezelő rendszeresen gondoskodik a honlapon megjelenő adatok és információk frissítéséről, azonban azok teljessége, helyessége, illetve pontossága tekintetében nem vállal felelősséget. Az Adatkezelő nem felel a weboldalaihoz kapcsolódóan harmadik személyek által közzétett adatokért, információkért.
  2. Az Adatkezelő nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek a weboldal használatával kapcsolatban, azok használatából, rendeltetésellenes használatából vagy használatra képtelen állapotából származhatnak, a weboldal nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, üzemzavarból, az információ továbbítás esetleges késedelméből, számítógépes vírus által vagy más rosszindulatú kódból, az adatátviteli út hibájából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából vagy más, a felsoroltakhoz hasonló okból keletkezhetnek.
  3. Az Adatkezelő kizár minden felelősséget a weboldal megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Ön a weboldalt kizárólag saját felelősségére használja, az Adatkezelő nem felel olyan kárért, amely a helytelen vagy hibás használat következménye illetve az oldal használatából esetlegesen eredő vagyoni, nem vagyoni károkért, következménykárokért és elmaradt haszonért.
  4. Az Adatkezelő a weboldalon harmadik személyek internetes oldalaira mutató linkeket helyez (het) el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak használatából eredő kárért. A nevezett oldalakra és azok használatára harmadik személyek szolgáltatóinak a felhasználási feltételei vonatkoznak.
  5. Az Adatkezelő felhívja a figyelmét arra, hogy a weboldal használatával kapcsolatos szolgáltatás igénybevételét másnak nem engedheti át, Ön nem jogosult arra, hogy az egyedi szerződés megkötésével az Önt megillető jogokat harmadik személyre ruházza.
  6. Ön teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés a saját jelszaván keresztül történik.
  7. Ön köteles minden elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges egyszeri jelszó védelmének az érdekében. Felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési jelszavának felhasználásával valósult meg
  8. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért nem felel. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön veszi igénybe szolgáltatást. Ha Ön a hírlevélre történő feliratkozás vagy a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a weblap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére.
  9. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a bejelentett problémák sikeres kezelésével, vagy megoldásával kapcsolatosan. Tevékenysége kizárólag arra korlátozódik, hogy kísérletet tesz arra, hogy a bejelentéseket az arra illetékes szervezet vagy hivatal tudomására hozza, illetve amennyiben egy bejelentéssel kapcsolatban visszajelzés érkezik az érintett szervtől, akkor azt nyilvánosságra hozza.
  10. Az Adatkezelő weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat az Adatkezelőnek, elfogadja, hogy az Adatkezelőnek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint az Adatkezelő az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja.
 8. Kártalanítás, kártérítés

  Ön kártérítési felelősséggel tartozik az Adatkezelőnek a weboldal nem megfelelő használatából eredő, vagy jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt feltételek megsértéséből eredő, bármely természetű kárért (tényleges és következményes kár).

 9. Szerzői jogvédelem, szellemi tulajdonjogok
  1. A weboldal arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. A honlap tartalmának felhasználására, hasznosítására, illetve átruházására kizárólag ő jogosult.
  2. Az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha az Adatkezelő egyértelműen és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, szöveg, kép, grafika, logo, képeslapok, fotó, hang- és videó anyagok készítését, engedély nélküli hozzáférhetővé tételét, terjesztését, forgalmazását és árusítását.
  3. Tilos a tartalom egészét vagy bármely elemét módosítani, átalakítani, vagy reprodukálni, a saját személyes használattól eltérő célból letölteni, tárolni, kinyomtatni, más honlap vagy bármely alkotás létrehozásához bármely módon vagy formában felhasználni, bármely céllal bemutatni, kiállítani vagy terjeszteni, kereskedelmi célra, üzleti vagy nem üzletszerű célra bármely módon és formában felhasználni, hasznosítani, átruházni vagy egyébként rendelkezni vele.
  4. Az Adatkezelő a honlap vonatkozásában – a saját személyes célra történő letöltés, tárolás és kinyomtatás kivételével – minden jogot fenntart. Tiszteletben kell tartania a Tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot, a szerzői jog megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény XIII. fejezet) és büntetőjogi (Btk. XXXVII. fejezet) következményei lehetnek.
 10. Az érintett jogai – jogorvoslati lehetőségek
  1. Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

   – tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.
   – kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.
   – az Ön személyes adatát töröljük,
   ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
   – a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
   – Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
   a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

  2. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg fogjuk szünteti, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  3. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
  4. Amennyiben Ön a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
  5. Jogainak megsértése esetén választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja a bírósági eljárást. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
  6. A fentieken kívül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll:
 11. Bírósági jogérvényesítés; kártérítés; sérelemdíj
  1. Az érintett, jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
  2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (NAIH) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
 12. Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban használt fogalmak


  Érintett:
  bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

  személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

  különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

  hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

  tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri

  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

  adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

  adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

  adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

  adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

  adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

  adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik

  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi

  adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

  harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

  EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez

  harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

   

 13. Az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályok

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz. Általános Adatvédelmi rendelete (2016. április 27.)  GDPR.
  2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
  1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
  2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  – 

  2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  – 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
  – 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
  – 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
  – 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).
  – A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.),

Amennyiben  az Adatszolgáltató  adatkezelésével kapcsolatosan bármely kérdés merülne fel, kérjük keressen meg bennünket. Elérhetőségeink:

Adatkezelő neve:
Kulcsár Zsuzsanna E.V.

Székhelye: 
1125 Budapest, Béla király út 13/A. A ép. 2em. 9. 

Levelezési címe:
1125 Budapest, Béla király út 13/A. A ép. 2em. 9.

Adószám:
42464051-1-43

Nyilvántartási szám:
5706732

E-mail címe: 
kulcsar.zsuzsa6@gmail.com

Honlap:        
www. konnyeden.com

Telefonszám:
+ 36 30 222 17 99

 

Budapest, 2020. december

Kulcsár Zsuzsanna
Adatkezelő